The 6 Of Change

The 6 of  change

slide1-n.jpg

Mô hình thay đổi hành vi.

Stages_of_change.PNG